Privacy verklaring

 

Op 25 mei 2018 werd de General Data Protection Regulation (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht.

Dit is een Europese regelgeving rond privacy die ervoor wil zorgen dat je gegevens enkel worden gebruikt als je hiervoor je toestemming hebt gegeven.

In deze privacyverklaring wil ik graag heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens. Ik doe er alles aan om je privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Dit brengt met zich mee dat ik:

– je persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt

– de verwerking van je persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt

– vraag om je uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van je persoonsgegevens

– passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is

– geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt

Indien je na het doornemen van deze privacyverklaring vragen hebt of contact met mij wenst op te nemen kan dit via onderstaande Contactgegevens:

Henny van Veldhuisen

President Kennedylaan 40, 6883 AN Velp

Tel: (0031) (0)6 42 49 57 66

info@hennyvanveldhuisen.nl

of gebruik de contactpagina

KvK-nummer: 60857234

BTW: NL170702960B01

Je persoonsgegevens worden gebruikt ten behoeve van de volgende doeleinden:

– om te kunnen deelnemen aan de activiteiten

– voor het versturen van nieuwsbrieven, gratis weggevers, online trainingen en uitnodigingen

Voor de nieuwsbrief en het downloaden van gratis weggevers en online trainingen vraag ik van jou:

– je naam en je e-mailadres

Deze gegevens deel je mij zelf mee, ik vraag ze nooit op aan derden. Door inschrijving voor de Inspiratiemail of door het downloaden van een e-book of online training heb je je naam en je e-mailadres opgegeven. Dit wordt opgeslagen in mijn mailinglijst. Wil je de Inspiratiemail niet meer ontvangen? Dan kan je je onderaan de mail uitschrijven. Dat kan trouwens bij elke mail.

Verstrekking aan derden

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen overeenkomst hebben afgesloten. Verder zal ik de door jou verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven noch aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Bewaartermijn

Ik bewaar persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

De opgevraagde persoonsgegevens bij deelname aan mijn activiteiten worden niet langer dan 5 jaar bewaard.

De e-mailadressen in mijn mailbestand worden bewaard totdat je jezelf uitschrijft.

Beveiliging van de gegevens

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Alle personen die namens mij van je gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen.

Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met mij kan opnemen. Tevens kan je bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan).

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen ik je hierover direct contact met mij op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.